Azal fellam a Meryamma

sser dgem ifaḍ

Ssid yidem yella.

Tettunemmreḍ ger tilawin irkwelli,

d Yasuε*, tarwa n tεebbuṭ-im ittunemmer.

A Meryamma taqeddist, a tayemmatt n-Ṛebbi,

tuttra yinem fellaneγ

s imednuben s imeγban,

tura d wass n lmut nneγ.

*neγ Aysa

 

Imeslayen imezwura kkan ed seg inğil n Luqa:

– “Azal fellam a Meryamma, sser dgem ifaḍ, Ssid yidem yella” > 1, 28

– “Tettunemmreḍ ger tilawin irkwelli, d Yasuε tarwa n tεebbuṭ im ittunemmer. > 1, 42

– Iliṣabet terna tenna yas : “yemma-s n Ssid iw”. Syen i-d ikka “a tayemmatt n-Ṛebbi”

– Meryemma d-taqeddist (d-tazedgant) imi ur t-ibbwiḍ ddnub i-γ d-iğğa Adem.

Imeslayen ineggura si “tuttra yinem” … alarmi d “lmut nneγ” kkan ed seg imasiḥiyen i-teqbel Tejmεit taqeddist si zik is.